layer1-ba0px;padding-righckground
 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Vân Nam kính mời quý vị cổ đông tham dự cuôc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

-          Thời gian: 13h30 ngày 09 tháng 04 năm 2018

-       Địa điểm: Phòng họp Phú Quốc – Lầu 2 – Khách sạn Havana Nha Trang – Địa chỉ: 38 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 

        Quý cổ đông không tham dự trực tiếp có thể ủy quyền cho người khác dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm.

        Quý cổ đông và người nhận ủy quyền của quý cổ đông khi dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo bản chính Thông báo mời họp, CMND/hội chiếu, Giấy ủy quyền ( nếu có ) để xác nhận tư cách dự họp

        Ngoài chương trình họp, mẫu Giấy ủy quyền và Phiếu biểu quyết được gửi kèm theo Thông báo này, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp theo quy định được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty. Quý vị vui lòng truy cập và tải tài trên trang web của công ty. Ngoài ra, tại cuộc họp công ty sẽ cung cấp hồ sơ tài liệu họp ĐHĐCĐ để quý cổ đông thuận tiện thảo luận và biểu quyết.

Cổ đông nếu không tham dự họp trực tiếp đồng thời không ủy quyền cho người khác dự họp thì có thể thực hiện quyền biểu quyết từ xa và gửi Phiếu biểu quyết kèm theo Thông báo mời họp đến cuộc họp theo các hình thức sau đây:

-          Gửi thư bưu điện theo địa chỉ: Ông Nguyễn Quốc Trang – Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Hải Vân Nam – 38 Trần Phú, TP. Nha Trang

-          Gửi qua fax: 0258 3521 431

-          Gửi qua email: info@havanajsc.com

      Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 05% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ bằng văn bản gửi đến công ty chậm nhất 03 ngày làm việc theo địa chỉ công ty trên đây.

 

Xin trân trọng cảm ơn và hân hạnh đón tiếp !

 

         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

NGUYỄN THANH TÂM

 

Xin mời quý vị download các tài liệu liên quan như sau: