layer1-ba0px;padding-righckground
 

THÔNG BÁO

( V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018  )

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Vân Nam xin trân trọng thông báo tới quý cổ đông ngày chố danh sách cổ đông như sau:

  •          Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM
  •          Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp: 25/03/2018
  •          Mục đích chốt danh sách cổ đông: tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
  •         Thời gian, địa điểm, tổ chức và các tài liệu phục vụ cuộc họp sẽ được gửi tới địa chỉ của quý cổ đông và được đăng tải trên websie: www.havanajsc.com

Trân trọng thông báo.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Thanh Tâm

Download file thông báo )