layer1-ba0px;padding-righckground

 

Ngày 28 tháng 04 năm 2017 tại hội trường Khách sạn Premier Havana Nha Trang, Công ty Cổ phần Hải Vân Nam đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tham dự Đại hội có các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo công ty và các cổ đông của công ty. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2016 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017. Nội dung cụ thể chi tiết - vui lòng download các tài liệu sau:

1. Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2017

2. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2017