layer1-ba0px;padding-righckground
BẢN TIN VỀ PHÁT HÀNH RIÊNG CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược của Công ty Cổ phần Hải Vân Nam

 

Ngày 16/7/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược của Cty CP Hải Vân Nam. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghi quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2010 số 122/NQ-ĐHĐCĐ ngày 6/3/2010; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 152/NQQ-HĐQT ngày 23/3/2010 và các quy định của pháp luật.

 

                                                                                                                                           ( Tin UBCKNN )